Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc
Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc
 

Hướng dẫn

Viết thông tin định vị nhà bán hàng trong quản trị trang ( Thiết lập shop ) vào ( Cấu hình kho hàng ) tính phí ( Ship ) vận chuyển tự động Website Cityshopping.vn
Viết thông tin ( Nhà bán hàng ) & ( Doanh nghiệp ) vào -> ( Thông tin tài khoản) vào Trang quãng trị shop ( Kênh nhà bán hàng :..... )
Viết thông tin vừa đăng ký vào ( Đăng nhập :..... ) và ( Mặt khẩu :..... ) vào Trang quãng trị shop ( Kênh nhà bán hàng :..... )